REX INTERNATIONAL

TEL: 02-103-4496 / 094-469-8811 / 087-694-5511 / 062-909-9777 (JP)
Email: info@rexasia.co.th (TH) /  fujiki@rexind.co.jp (JP/ENG)

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

วัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) คือการให้ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ดำเนินการโดย REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ก่อนใช้เว็บไซต์ และใช้เว็บไซต์นี้เฉพาะเมื่อคุณยอมรับเท่านั้น โปรดทราบว่า REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานล่าสุดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

1.ข้อห้าม

ห้ามมิให้กระทำการต่อไปนี้ขณะใช้งานเว็บไซต์นี้
(1) การกระทำที่ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบัญญัติ
(2) การกระทำความผิดทางอาญาหรือการกระทำที่นำไปสู่หรืออาจนำไปสู่การกระทำความผิดทางอาญา
(3) การกระทำที่เป็นเหตุหรืออาจก่อให้เกิดความเสียเปรียบหรือเสียหายแก่บุคคลภายนอก หรือ REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.
(4)การกระทำที่ละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวหรือทำลายชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามหรือ REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. หรือการกระทำที่มีแนว โน้มว่าจะทำเช่นนั้น
(5)การกระทำที่เป็นหรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
(6)การกระทำที่ทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดข้อมูลและโปรแกรมที่เป็นอันตรายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์
(7)การกระทำที่ประกาศหรือรายงานที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่นหรือที่อยู่อีเมลเท็จ
(8)การกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆที่เทียบเท่ากับรายการก่อนหน้านี้ หรือการกระทำที่ REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. เห็นว่าไม่เหมาะสม

2.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

แม้ว่า REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. จะให้ความระมัดระวังและใส่ใจกับข้อมูลบนเว็บไซต์นี้แต่ไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลเหล่านี้
โปรดทราบว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการดำเนินการของเว็บไซต์นี้อาจถูกระงับหรือยุติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือจากการระงับหรือหยุดการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

3.เกี่ยวกับลิงค์ในเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) เชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้มีการดำเนินการและดูแลโดยบุคคลที่สามอย่างอิสระ และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. โปรดใช้ไซต์ที่เชื่อมโยงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของไซต์ที่เชื่อมโยง REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

4.ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ฯลฯ

ลิขสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงเอกสาร วัสดุ รูปภาพ ฯลฯ) บนเว็บไซต์นี้เป็นของ Rex Industries Co.,Ltd. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ สนธิสัญญาต่างๆ และกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ
การใช้งานใดๆ (รวมถึงการทำซ้ำ ดัดแปลง อัพโหลด โพสต์ ส่งต่อ แจกจ่าย ให้ยืม โอน ขาย เผยแพร่ ฯลฯ) ของข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือจาก ขอบเขตของการใช้งานส่วนบุคคลหรือวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Rex Industries Co.,Ltd.
หากมีการระบุข้อกำหนดการใช้งานแต่ละรายการสำหรับแต่ละเนื้อหา ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีความสำคัญเหนือกว่า
ซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของผู้ถือสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
โปรดใช้ซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ผู้ถือสิทธิ์ให้ไว้ เช่นเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ สนธิสัญญา และกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ และโลโก้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Rex Industries Co.,Ltd. ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ เป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ

5.การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงตามประเด็นต่อไปนี้ โดยแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ URL ชื่อบริษัท และชื่อบุคคลที่รับผิดชอบเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้

(1) REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้
(2) REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ และไม่ให้สิทธิ์ใด ๆ ของตนเอง
(3) URL หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยุติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จะไม่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือการยุติดังกล่าว
(4) เราไม่ได้ให้ลิงค์ซึ่งกันและกัน
(5) โปรดอย่าแสดงเว็บไซต์นี้ภายในเฟรมหรือทำให้ไม่ชัดเจนว่าเนื้อหาเป็นของ REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.
หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างบุคคลภายนอก
(6) ห้ามใช้โลโก้โดยไม่ได้รับอนุญาต
(7) ลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาต่อไปนี้ หรือโพสต์เนื้อหาดังกล่าวในอีเมล เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด
・ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน (ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำทางอาญา ผิดกฎหมาย หรือต่อต้านสังคม และรวมถึงการแสดงออกถึงการเลือกปฏิบัติ เนื้อหาใดๆ ที่มีการแสดงออกถึงการเลือกปฏิบัติ)
・ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
・เนื้อหาใดๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือใส่ร้าย REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สาม

6.ความรับผิดชอบของผู้ใช้

หากผู้ใช้เว็บไซต์นี้สร้างความเสียหายให้กับ REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. โดยการกระทำใด ๆ ต่อไปนี้ ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยให้ REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. สำหรับความเสียหายทั้งหมด

(1) การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
(2) การส่งหรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย
(3) การกระทำใดๆ ที่เป็นการบุกรุก เขียนใหม่ หรือทำลายเว็บไซต์
(4) การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.
(5) ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
(6) การกระทำอื่นใดที่คล้ายกับข้อก่อนหน้านี้

7.กฎหมายที่บังคับใช้

เว็บไซต์นี้และข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

8.อำนาจศาล

ข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลแขวงที่มีเขตอำนาจเหนือสถานที่ตั้งของ
REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. ในกรณีแรก